Primers Auxilis

En primer lloc hem de tenir clar, que davant de qualsevol tipus d'urgència o emergència, hem d'utilitzar la mnemotècnia PAS: Protegir, Avisar i Socorrer. 

Protegir: Hem de tenir clar que al lloc on som no hi ha cap altre perill i en cas de que hi fos, s'ha de solucionar abans de continuar amb cap altra cosa.
Avisar: Tal com diu la paraula, s'ha d'avisar, tenim al nostre abast el telèfon gratuit d'emergències europeu: 112
Socorrer: Aquí començariem a socorrer a la víctima. En les següents linies deixem una petita explicació.

Què es un laringectomitzat?

Es una persona que per haver contret càncer, els metges per salvar-li la vida no tenen mes remei que amputar-li la laringe. Per això, des d'aquest mateix moment, perd l'olfacte, el gust i la parla, tenint que respirar de per vida per un traqueostoma (forat practicat a la part baixa del coll). La respiració la duen a terme de manera directa als pulmons.

Com s'identifica al laringectomitzat?

El laringectomitzat té una cicatriu a cada costat del coll i son molt visibles. Quasi tots porten un mocador per tapar l'estoma. No pot cridar, i si està nerviós o emocionat no parlarà amb veu esofàgica (veu ronca i amb poc to) tot i que ho sàpiga fer molt bé, el que sí farà, si té coneixement, son molts gestos.
Es important saber que un laringectomitzat aplaudeix o toca un xiulet repetides vegades, per demanar auxili, ja que no pot cridar.

Primers auxilis: reconeixement i identificació

Es imprescindible que el primer que es faci sigui descobrir el coll; s'ha de saber si es un laringectomitzat o no. En molt pocs segons la persona pot assabentar-se de si l'accidentat té un orifici al coll per on respira, i pel que s'ha de fer en cas necessari, la respiració artificial.

Com es realitza la respiració artificial?


  • S'ha d'afluixar o traure tota la roba que ens pugui molestar, deixant pit i coll al descobert. 
  • Traure tot el que pugui tapar l'orifici del coll: pitets, mocadors, medalles, collars...
  • No traure la cànula si la porta.
  • Col·locar el cap horitzontal sense utilitzar la tècnica de la hiperextensió (cap enrere).
  • Comprovar si respira: col·locar l'orella a l'altura de l'orifici del coll (estoma), i mirar, sentir i escoltar el pas de l'aire.
  • Iniciar la respiració "boca a coll", col·locant la boca i els llavis sellant l'orifici del coll o al voltant del tub traqueal (cànula); en cas de disposar t'un tub de goma o baló resuscitador ("Ambu ®"), tambe es pot fer aquesta respiració "boca a coll" sempre tenint en compte que s'adaptin correctament a l'estoma o cànula.
En temps, forma i ritme d'aquest subministre d'aire als pulmons, es farà seguint la tècnica habitual de la respiració "boca a boca". En cas de que es vegi que l'aire insuflat surt per boca o nas (pot ser que porti vàlvules o es traqueotomitzat), s'ha de tapat amb la mà la boca i el nas per evitar que l'aire insuflat s'escapi per aquestos orificis, restant aire als pulmons.

Laringectomitzats amb lesió de columna:

El collaret cervical haurà de tenir un orifici per a que el pacient pugui respirar. Si sospitem que la víctima pot tenir lesió a la columna, el tracte serà el mateix, que a qualsevol altra persona no laringectomitzada, però en la utilització del material tindrem en compte el collaret cervical.

En cas d'incendi:

La víctima laringectomitzada te un tracte especial en cas d'incendi; s'ha de cobrir amb un mocador humit l'orifici del coll, però sense taponar-lo per a deixar que respiri.
En cas d'administració d'oxigen, la mascareta s'ha de col·locar en l'orifici del coll.
Si la víctima està en flames, no dirigir ni raig d'extintor ni d'aigua a la zona del coll. L'entrada d'aigua o líquid, pot ser mortal. En cas de vòmits, no només girar el cap, sinó tot el cos, al girar només el cap estrangulem l'orifici i la persona no pot respirar.